Analog Devices – Downconverter ideal for next-generation K band satellite communications (ADMV4420)

ADMV4420
ADMV4420